Thuốc thử Silica HACH 2107469 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,970,496₫

Mô tả

Để xác định silica dải cao bằng phương pháp silicomolybdate (phương pháp Hach 8185)

Phạm vi: 1 đến 100 mg / L. 

Kích thước mấu: 10 mL.

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc thử Silica HACH 2107469 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/