Thuốc Thử COD Thang Siêu Cao HANNA HI93754J-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,083,356₫

Mô tả

hộp thuốc thử COD HI93754J-25 chứa 25 ống thuốc thử.

Thuốc thử chất lượng cao tuân theo phương pháp EPA 410.4.

Thuốc thử được thiết kế để sử dụng với mẫu có thang đo trong khoảng từ 0 đến 60.0 g/L O2.

Các ống và nắp thuốc thử COD được thiết kế tránh tràn thuốc thử khi sử dụng.

 Thuốc Thử COD Thang Siêu Cao HANNA HI93754J-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/