Thuốc thử COD thang cao Hach 2415915 (200~15,000 mg/L COD, 150 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

8,520,732₫

Mô tả

Dùng để xác định Nhu cầu oxy hóa học (COD) theo phương pháp phá mẫu.

Thang cao +: 200 đến 15,000 mg/L COD. 

Thang đo này chưa được USEPA công nhận.  

150 ống/hộp

 Thuốc thử COD thang cao Hach 2415915 (200~15,000 mg/L COD, 150 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/