Thuốc thử COD thang cao HACH 2125925 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,562,616₫

Mô tả

Dùng để xác định Nhu cầu oxy hóa học (COD) theo phương pháp phá mẫu.

Phương pháp Hach 8000

Dải đo: 20 -1500 mg/L COD. 

25 ống

 Thuốc thử COD thang cao HACH 2125925 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/