Thuốc thử clo tổng HACH 2105669 (100 test) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,201,860₫

Mô tả

Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD

Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8021

Thang đo: 0.02 đến 2.00 mg/L 

Thể tích mẫu thử: 10 mL

Gói gồm 100 tép thực hiện cho 100 test

 Thuốc thử clo tổng HACH 2105669 (100 test) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/