Thuốc thử cho máy đo nitrate trong nước biển HANNA HI781-25 (25 test) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/