Thuốc thử amonia Hach 2668000 sử dụng với 10 ml mẫu DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

7,215,516₫

Mô tả

 - Khoảng đo: 0,01 đến 0,50 mg/lít NH3-N

- Số lượng: 100 test/gói

Bộ thuốc thử gồm các thuốc thử sau:

AMMONIA SALICYLATE PP  PK/100: 2653299

AMMONIA CYANURATE RGT PP  PK/100: 2653199

 Thuốc thử amonia Hach 2668000 sử dụng với 10 ml mẫu DEEP52 https://yeuhangduc.vn/