Thuốc kiểm tra đồng Hach 2105869 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,861,892₫

Mô tả

Để xác định đồng bằng phương pháp bicinchoninate.

Tuân thủ EPA cho báo cáo nước thải - Phương pháp Hach 8506.

Phạm vi: lên đến 5.00 mg / L Cu.

Kích thước mẫu: 10 mL

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc kiểm tra đồng Hach 2105869 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/