Hóa chất UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt Merck 670111-50MG (C₁₅H₂₂N₂O₁₇P₂ · 2Na, ống nhựa 50 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,550,083₫

Mô tả

CAS #: 137868-52-1

Hill Formula: C₁₅H₂₂N₂O₁₇P₂ · 2Na

 Hóa chất UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt Merck 670111-50MG (C₁₅H₂₂N₂O₁₇P₂ · 2Na, ống nhựa 50 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/