Hóa chất L-Tryptophan Merck 6540-100GM (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai thủy tinh 100gm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,314,793₫

Mô tả

CAS#: 73-22-3

Hill Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂

Molecular weight : 204.23 g/mol

EC-No. : 200-795-6

 Hóa chất L-Tryptophan Merck 6540-100GM (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai thủy tinh 100gm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/