Hóa chất Hdm2 E3 Ligase Inhibitor Merck 373225-5MG (C₁₀H₈F₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,218,020₫

Mô tả

CAS number: 414905-09-2

ATP Competitive: N

Form: Pale yellow solid

Hill Formula: C₁₀H₈F₆N₂O₃S

 Hóa chất Hdm2 E3 Ligase Inhibitor Merck 373225-5MG (C₁₀H₈F₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/