Hóa chất GSK-3β Inhibitor XVIII - CAS Merck 361562-5MG (C₂₀H₂₀ClN₅OS, chai thủy tinh 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,561,468₫

Mô tả

CCAS number: 1139875-74-3

Form: White solid

Hill Formula: C₂₀H₂₀ClN₅OS

 Hóa chất GSK-3β Inhibitor XVIII - CAS Merck 361562-5MG (C₂₀H₂₀ClN₅OS, chai thủy tinh 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/