Hóa chất D(-)Mannitol Merck 443907-500GM (C₆H₁₄O₆, chai thủy tinh 500 gm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,550,083₫

Mô tả

CAS number: 69-65-8

Form: White powder

Hill Formula: C₆H₁₄O₆

 Hóa chất D(-)Mannitol Merck 443907-500GM (C₆H₁₄O₆, chai thủy tinh 500 gm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/