Hóa chất 3,4-Dihydroxybenzaldehyde để tổng hợp Merck 8204750100 (C₇H₆O₃; Chai nhựa 100 g) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,341,358₫

Mô tả

CAS number: 139-85-5

EC number: 205-377-7

Hill Formula: C₇H₆O₃

Chemical formula: 3,4-(OH)₂C₆H₃CHO

Molar Mass: 138.12 g/mol

Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)

Melting range (lower value): ≥ 152 °C

Melting range (upper value): ≤ 156 °C

Identity (IR): passes test

 Hóa chất 3,4-Dihydroxybenzaldehyde để tổng hợp Merck 8204750100 (C₇H₆O₃; Chai nhựa 100 g) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/