Dưỡng tạo màng sơn Baker ELCOMETER 3520 (250mm, 30-60-90-120µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/