Chất chuẩn đo COD HANNA HI94754B-25 (EPA; 0~1500 mg/L; 25 ống thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,273,040₫

Mô tả

Phương pháp đo: EPA

Thông số: COD MR

Dải đo (O2): 0~1500 mg/L

Độ phân giải: 1 mg/L

Độ chính xác: ±15 mg/L ±4% theo số đọc

 Chất chuẩn đo COD HANNA HI94754B-25 (EPA; 0~1500 mg/L; 25 ống thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/