Bộ Kiểm Tra Kiềm HANNA HI3811 (110 tests) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,934,460₫

Mô tả

Thang đo: 0 to 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 to 300 mg/L (ppm) CaCO₃

Độ phân giải: 1 mg/L (0 to 100 mg/L ) 3 mg/L (0 to 300 mg/L)

Phương pháp: chuẩn độ axit sử dụng phenolphtalein và bromophenol xanh

Số mẫu: 110

Loại CTK : Chuẩn độ

Cung cấp gồm: HI3811 cung cấp gồm 10 mL chỉ thị phenolphthalein, 10 mL chỉ thị bromophenol màu xanh, 120 mL chuẩn độ kiềm, cốc nhựa 10 mL và 50 mL và xylanh có nắp 

 Bộ Kiểm Tra Kiềm HANNA HI3811 (110 tests) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/